گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۶

ردیف عنوان دانلود
۱ گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۶
۲

پیوست شماره-۱: فهرست تفصیلی بنگاههای قیمت گذاری شده توسط سازمان خصوصی سازی طی سال ۱۳۹۶

۳

پیوست شماره -۲: فهرست تفصیلی بنگاههای عرضه شده توسط سازمان خصوصی سازی طی سال ۱۳۹۶

۴

پیوست شماره -۳: بنگاههای واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی طی سال ۱۳۹۶

 

/*انتهای پیام*/