جناب آقاي مهندس پوري حسيني

رئيس كل محترم سازمان خصوصي سازي

با سلام؛

به پيوست سند پيشنهادي راهبردي روزآمد شده آن سازمان تأييد و براي اجراء ابلاغ مي‌گردد.

با توجه به اينكه اين سند بيان‌گر مهم‌ترين انتظارات و تعهدات آن حوزه مي‌ياشد، بايد ضمن هماهنگي كامل با دييرخانه سامانه مديريت استراتژيك (سما)، تمامي تمهيدات لازم به منظور اجرايي شدن، پايش و روزآمد سازي آن فراهم شود.

همچنين ضرورت دارد در جهت اجراي فراگير سند مذكور در سطوح زير مجموعه، اقدامت لازم براي مفاهمه سند ياد شده، نهادينه سازي نظام و فرآيند مديريت استراتژيك و تأمين منابع انساني و مالي لازم براي پيشبرد اقدامات صورت پذيرد و ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان نيز مبتني بر اجراي سند باشد.

علي طيب نيا              

 پیوست اول - اهداف

پیوست دوم - اقدامات